Definities

Klant: elke professionele of natuurlijke persoon bekwaam in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de Site bezoekt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.
Voordelen en diensten: https://shop.dogsproject.be/nl/ stelt klanten ter beschikking: < / p>

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, in het bijzonder teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: hierna aangeduid als "Informatie (s)" die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk worden bewaard door https://shop.dogsproject.be/nl/ voor het beheer van uw account, het beheer van de klantenrelatie en voor analyse- en statistische doeleinden.

Gebruiker: internetgebruiker die verbinding maakt via de bovengenoemde site.

Persoonlijke informatie: "Informatie die, in welke vorm dan ook, direct of indirect de identificatie mogelijk maakt van de natuurlijke personen op wie ze van toepassing is" (artikel 4 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

1. Presentatie van de website.

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de website gespecificeerd als https://shop.dogsproject.be/nl/ de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de implementatie en monitoring ervan:

Eigenaar : SRL Dog's Project BTW-nummer: BE 0750.547.990 - Chaussée de Bruxelles 200 - 1780 Wemmel
Publicatiebeheerder : Sabrina Diaz - sabrina @ dogsproject.be
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster : Sabrina Diaz - sabrina@dogsproject.be
Host : OVH
Functionaris voor gegevensbescherming : Sabrina Diaz - sabrina@dogsproject.be

Deze juridische kennisgevingen van de RGPD zijn afkomstig van de gratis generator van juridische mededelingen voor een website

2. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten.

De Site is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van de Intellectual Property Code en de toepasselijke internationale regelgeving. De Klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de Site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://shop.dogsproject.be/nl/ impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site https://shop.dogsproject.be/ fr / worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter beslist worden door https://shop.dogsproject.be/nl/ , die 'zal zich dan inspannen om de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie mee te delen. De website https://shop.dogsproject.be/nl/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://shop.dogsproject.be/nl/ verantwoordelijk. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

De website https://shop.dogsproject.be/nl/ heeft tot doel informatie te verstrekken over de alle activiteiten van het bedrijf. https://shop.dogsproject.be/nl/ streeft ernaar om op de site https://shop.dogsproject.be/nl/ informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, of deze nu erdoor zijn veroorzaakt of door externe partners die hem deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site https://shop.dogsproject.be/nl/ wordt ter indicatie gegeven , en zijn onderhevig aan verandering. Bovendien is de informatie op de site https://shop.dogsproject.be/nl/ niet uitputtend. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

4. Contractuele beperkingen op technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien stemt de gebruiker van de site ermee in de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een browser van de nieuwste generatie die is bijgewerkt. De site https://shop.dogsproject.be/nl/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( RGPD: n ° 2016-679)

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste toegankelijkheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de Diensten en Diensten zogenaamd verkeer genereren. abnormaal.

https://shop.dogsproject.be/nl/ en de gastheer kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name gerelateerd aan netwerkcongestie waardoor toegang tot de server wordt verhinderd.

5. Intellectuele eigendom en vervalsingen.

https://shop.dogsproject.be/nl/ bezit de intellectuele eigendomsrechten en bezit de rechten op gebruik op alle elementen die toegankelijk zijn op de website, in het bijzonder teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://shop.dogsproject.be/nl/ .

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die deze bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code. / p>

6. Beperkingen van aansprakelijkheid.

https://shop.dogsproject.be/nl/ treedt op als redacteur van de site. https://shop.dogsproject.be/nl/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert .

https://shop.dogsproject.be/nl/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade veroorzaakt aan de materiaal van de gebruiker, bij toegang tot de website https://shop.dogsproject.be/nl/ , en die het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of van de verschijning van een bug of incompatibiliteit.

https://shop.dogsproject.be/nl/ kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor indirecte schade (zoals door bijvoorbeeld dat een verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site https://shop.dogsproject.be/ fr / . Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://shop.dogsproject.be/nl/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen ingediend in deze ruimte die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt https://shop.dogsproject.be/nl/ zich ook het recht voor om de aansprakelijkheid in twijfel te trekken burgerlijk en / of crimineel van de gebruiker, in het bijzonder in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie ...).

7. Beheer van persoonlijke gegevens.

De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving betreffende marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 augustus 2004 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD : n ° 2016-679).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en zijn navigatie op de site, is de persoon die verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonlijke gegevens: Dog's Project. https://shop.dogsproject.be/nl/ wordt vertegenwoordigd door Sabrina Diaz, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens die het verzamelt, https://shop.dogsproject.be/nl/ verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is in het bijzonder aan de klant om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en klanten, door het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​register bij te houden van behandelingen in overeenstemming met de werkelijkheid. Wanneer https://shop.dogsproject.be/nl/ Persoonsgegevens verwerkt, https://shop.dogsproject.be/nl/ neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de Persoonsgegevens te verzekeren met betrekking tot doeleinden waarvoor https://shop.dogsproject.be/nl/ ze verwerkt.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens

https://shop.dogsproject.be/nl/ kan alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site en het beheer en traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten mogelijk te maken: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturering, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spammen, hacken, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash)
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren op https://shop.dogsproject.be/nl/ : e-mailadres :
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, mail): telefoonnummer, e-mailadres

https://shop.dogsproject.be/nl/ verkoopt uw ​​persoonsgegevens niet die daarom alleen worden gebruikt door noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving hebben gebruikers van https://shop.dogsproject.be/nl/ de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens recht op blokkering of verwijdering van persoonlijke gegevens van gebruikers (artikel 17 van AVG), wanneer ze onnauwkeurig, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of opslaan verboden is
 • recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD)
 • recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 RGPD)
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 RGPD)
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 RGPD)
 • recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun overlijden te bepalen en om te kiezen aan wie https://shop.dogsproject.be/fr / moeten hun gegevens (of niet) meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen

Zodra https://shop.dogsproject.be/nl/ kennis neemt van het overlijden van een gebruiker en gebrek aan instructies van haar kant, https://shop.dogsproject.be/nl/ verbindt zich ertoe zijn gegevens te vernietigen , tenzij het behoud ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de Gebruiker wil weten hoe https://shop.dogsproject.be/nl/ zijn Persoonsgegevens gebruikt, vragen om deze te corrigeren of zich te verzetten tegen hun behandeling, kan de Gebruiker contact opnemen met https://shop.dogsproject.be/nl/ schriftelijk naar het volgende adres:

Dog's Project - DPO, Sabrina Diaz
Chaussée de Bruxelles 200 - 1780 Wemmel

In dit geval moet de Gebruiker de Persoonsgegevens aangeven die hij wenst https://shop.dogsproject.be/fr / corrigeren, bijwerken of verwijderen, waarbij u zich nauwkeurig identificeert met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om de verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan https://shop.dogsproject.be/nl/ wettelijk bepaald, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen gebruikers van https://shop.dogsproject.be/nl/ een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens

https://shop.dogsproject.be/nl/ onthoudt zich van het verwerken, hosten of overdragen van de verzamelde Informatie op haar klanten naar een land buiten de Europese Unie of erkend als "ongeschikt" door de Europese Commissie zonder de klant eerst te informeren. https://shop.dogsproject.be/nl/ blijft echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat ze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

https://shop.dogsproject.be/nl/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om Informatiebeveiliging en in het bijzonder dat deze niet wordt gecommuniceerd aan onbevoegden. Als een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van Klantinformatie beïnvloedt echter onder de aandacht wordt gebracht van https://shop.dogsproject.be/nl/ , deze laatste moet de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien verzamelt https://shop.dogsproject.be/nl/ geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van https://shop.dogsproject.be/nl/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zullen de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://shop.dogsproject.be/nl/ zijn voornamelijk onze klantenservicemedewerkers.

8. Incidentmelding

Hoe hard u ook uw best doet, geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We doen er alles aan om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot hun accountbeveiliging en hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.

Er worden geen persoonlijke gegevens van de gebruiker van de site https://shop.dogsproject.be/nl/ gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van de terugkoop van https://shop.dogsproject.be/nl/ en zijn rechten zou de overdracht van vertel de mogelijke koper die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site op te slaan en te wijzigen https://shop.dogsproject.be/nl/ .

Beveiliging

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https://shop.dogsproject.be/fr / maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewalls, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van Persoonsgegevens neemt https://shop.dogsproject.be/nl/ alle redelijke maatregelen ontworpen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet "cookies" en "tags" hypertextlinks

De https://shop.dogsproject.be/nl/ site bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van https://shop.dogsproject.be/nl/ . https://shop.dogsproject.be/nl/ heeft echter niet de mogelijkheid om ook de inhoud van de sites te controleren bezocht, en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid van alle of een deel van de Services die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen. p>

9.1. "COOKIES"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijvoorbeeld: computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker, evenals de datum en tijd van toegang. Cookies riskeren geen schade aan de terminal van de gebruiker.

https://shop.dogsproject.be/nl/ verwerkt waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site, zoals de bekeken pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Met deze informatie kan https://shop.dogsproject.be/nl/ de inhoud van de site verbeteren, navigatie van de gebruiker.

Cookies die de navigatie vergemakkelijken en / of de levering van de diensten die door de Site worden aangeboden, de Gebruiker kan zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te accepteren, zodat Cookies worden geregistreerd in de terminal of, integendeel, dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van cookies wordt aangeboden, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen. https://shop.dogsproject.be/nl/ informeert de Gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat de niet alle functies van de browsersoftware zijn beschikbaar.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of zijn browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://shop.dogsproject.be/nl/ of een van zijn serviceproviders niet kan vanwege technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en de weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet niet herkennen.

Waar van toepassing wijst https://shop.dogsproject.be/nl/ elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen die verband houden met de verminderde werking van de Site en alle diensten aangeboden door https://shop.dogsproject.be/nl/ , resulterend in (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://shop.dogsproject.be/nl/ om de cookies op te slaan of te raadplegen die nodig zijn voor hun werking als gevolg van de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen in termen van cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://shop.dogsproject.be/nl/ kan ook een beroep doen op de diensten van externe providers om het te helpen verzamel en verwerk de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Ten slotte, door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die verschijnen op de site van https://shop.dogsproject.be/nl/ of in zijn mobiele applicatie en of de Gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te surfen op de Website of de mobiele applicatie van https://shop.dogsproject.be/nl/ , Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, telefoon draagbaar).

Dit soort cookies worden alleen op uw terminals geplaatst als u ermee instemt, door verder te bladeren op de website of de mobiele applicatie van https://shop.dogsproject.be/nl/ . De Gebruiker kan op elk moment zijn toestemming voor https://shop.dogsproject.be/nl/ stelt dit type cookies in.

Artikel 9.2. INTERNETTAGS

https://shop.dogsproject.be/nl/ kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel "tags" genoemd of actietags, single-pixel GIF's, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en implementeer ze via een gespecialiseerde webanalysepartner die zich mogelijk bevindt (en daarom de informatie corresponderend, inclusief het IP-adres van de Gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site als op de verschillende pagina's ervan.

Met deze technologie kan https://shop.dogsproject.be/nl/ de reacties van bezoekers op naar de site en de effectiviteit van zijn acties (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie die wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe serviceprovider kan informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten over de activiteit van de site opstellen ter attentie van https://shop.dogsproject.be/nl/ , en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik ervan en internet.

10. Toepasselijk recht en toewijzing van jurisdictie.

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://shop.dogsproject.be/nl/ wordt voorgelegd naar Belgisch recht. Behalve in gevallen waarin de wet het niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel